سخن مدیر:

بایگانی وضعیت اقلیمی

آب و هوا

آب و هوا

۲۷ مرداد ۹۱

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری از عوامل آب وهوایی (مانند مجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و…) دارای نوسانات اقلیمی است، بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سرد تا نسبتاً ًسرد از خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است .

فاصله مرکز شهرستان اراک تا شهرستانهای تابعه

فاصله مرکز شهرستان اراک تا شهرستانهای تابعه

۲۷ مرداد ۹۱

فاصله شهر اراک تا شهر آستانه                                                        ۴۰ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر آشتان                                                        ۸۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر تفرش                                                         ۹۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر خمین                                                         ۶۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر دلیجان                                                      ۱۴۲ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر رازقان                                                        ۲۳۳ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر ساوه                                                         ۱۵۲ کیلومتر فاصله شهر اراک تا...

طبیعت اراک

طبیعت اراک

۲۷ مرداد ۹۱

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری ازعامل آب وهوایی(مانندمجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و…)دارای نوسانات اقلیمی است،بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سردتا نسبتا ًسرداز خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است از مهمترین کوههای آن میتوان به کوههای راسوند،سفیدخانی وهفتادقله اشاره کرد.همچنین رودخانه شراءوسرشاخه های آن به نامهای مهاجران و کله در غرب شهرستان اراک جریان داشته که در خنداب با رودخانه...